کتاب سیبی و دو آینه اثر قاسم هاشمی نژاد

کتاب سیبی و دو آینه

کتاب سیبی و دو آینه اثر قاسم هاشمی نژاد

کتاب سیبی و دو آینه

تمثیل سیبی و دو آینه از یک عارف قرن هفتمی سالکان را وسیله توضیحی گشت برای بیان حقیقت توحید.

عارفان فره مندی که پایگاه و نکوانگاری آنها مبنای این دفتر شده است،

فارغ از هویت زمینی شان که بشر به آنها شناخته می شود،

 

همگی همسانند.اگر از گوناگونی نام ها بگذریم که هم سبب شناسایی و هم سبب تمایز آنهاست،

در واقع داریم از یک تن واحد،از یک روح رهایی یافته،سخن می گوییم:یک سیب تکثیر شده در دیدار دو آینه

 

 

موضوع کتاب حاضر، بیان حالات و مقامات و سرگذشت عارفان تاریخ تصوف ایران است. کتاب در دو بهرة کلّی تنظیم شده و در هر بهره، دیدگاه عرفا دربارة توحید بیان شده است.

 

زبان و سبک نگارش اثر، ادیبانه و نزدیک به سبک نگارش آثار عرفانی متصوفه است.

در ابتدای مقامات هر شخصیت، سرگذشت کوتاهی از زندگی او آمده است.

 

هدف کلّی اثر، یافتن حقیقت توحید و کشف سرّ وحدت در میان کثرت عارفان و سالکان راه حقیقت و رسیدن به وحدت کلام در میان کثرت نام‌هاست.

ویژگی شاخص اثر، نگاه تازه و بدیع به موضوع است.

 

 

 

 

کتاب جهت معرفی می باشد (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها 0
سلام

*
*