دانلود رمان کنار کبود کدر اثر رهایش با لینک مستقیم و رایگان

دانلود رمان کنار کبود کدر

دانلود رمان کنار کبود کدر اثر رهایش با لینک مستقیم و رایگان

دانلود رمان کنار کبود کدر اثر رهایش

خلاصه:

گاهی، کسی، جایی، پا به زمین می گذارد برای ایستادن، برای جنگیدن، برای مقاوم بودن. گاهی، کسی، جایی، دنیا می آید برای چوب بست بودن، برای مستحکم بودن، برای طاق بودن، برای سایه سار بودن.

گاهی جایی از زمین کسی ریشه می دواند خاراستیز، سخت و عمیق چونان کُناران بیشه زارهای کهن.و در تقابل با این سختی، گاهی، جایی، کسی رشد می کند در لطافت و نرمی موهبتی ازلی.

همچون پیچکی پیچیده به چفته ای نامرغوب و نامقاوم. همچون دستی چسبیده به رسنی فرسوده.

 

 

دستی گیر پشت یقه اش شد و از زمین جدایش کرد! با شتاب به سمت حیاط خانه پرتاب شد

و قبل از آنکه تعادلش را حفظ کند ضربه ی دیگری به پشتش خورد و یکی دو متر جلوتر روی زمین افتاد.

کف دستهایش از تماس با برجستگی های موزاییک خراشید و زانوهایش بود که سابیده شد اما سعی کرد به عقب برگردد

تا مرد خشمگینی را که مثل یه گرگ گرسنه نامردانه به سمتش حمله ور شده بود ببیند!

 

به محض برگشتن به عقب بازوهایش گیر دستهای محکم و جاندار مرد و دوباره از زمین کنده و به سمت جلو رانده شد

و در نهایت جلوی چرخهای عقبِ ماشینِ گران قیمتی فرود آمد.

خواست با اتکا به ماشین از جایش بلند شود

اما پیچیدن درد بدی در شقیقه هایش اجازه ی هر حرکتی را از او گرفت.

ثانیه هایی نگذشته بود که با سر به دخمه ی عقب ماشین پرتاب شد

و با بسته شدن در صندوق عقب همه جا در تاریکی محضی فرو رفت!

 

مشت گره کرده ی مرد که به دلش نشست نایلکس ها با صدای نخراشیده ای روی زمین افتاد.

خم شد اما بیشتر از درد بهت و شوک بود که آزارش می داد! ضربه ی بعدی ضربه ی آرنجی بود که روی پشتش فرود آمد و نفسش را برید!

 

 

 

 

دیدگاه‌ها 1
سلام

*
*

    یاسی پاسخ

    عالی بود یکی ازون رمانایی بود که همیشه تو ذهن باقی میمونه...